Tikkurilan Romu Oy Tietosuojaseloste

1.REKISTERINPITÄJÄ

Tikkurilan Romu Oy

Postiosoite: Tikkurilan Romu Oy
Vannekuja 7
01450 VANTAA

Käyntiosoite:
Vannekuja 7
01450 VANTAA

2.YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA

Mikko Holopainen
Vannekuja 7
01450 VANTAA
mikko.holopainen@tikkurilanromu.fi

3.REKISTERIN NIMI

Tikkurilan Romu Oy:n asiakasrekisteri

4.REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän asiakassuhteen perusteella.

5.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Romualalla vallitsevan käytännön mukaan romua myyviltä yksityishenkilöiltä pyydetään kohdassa 6. luetellut tiedot, jotka kokonaan tai osittain kirjataan romun ostokuittiin.
Tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttamisen ja kehittämisen vuoksi.

6.REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

 • Jäsenen perustiedot, kuten:
  • nimitiedot
  • henkilötunnus
  • yhteystiedot
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
7. JÄSENREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään kaupan yhteydessä.

8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Kirjanpitolaki 1336/1997, luku 2, 10§.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.
12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Ei ole.

13. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
Tietoja ei voi luovuttaa kuin kyseiselle ja todennetulle henkilölle. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Tikkurilan Romu Oy
Vannekuja 7
01450 VANTAA
tai sähköpostitse osoitteeseen: info@tikkurilanromu.fi

Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen info@tikkurilanromu.fi

14.REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.